REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD AFV VEENDAM

In dit reglement gelden de volgende begrippen:

Fotoclub                                
Fotoclub AFV Veendam

Bestuur                                  
Bestuur fotoclub AFV Veendam

Deelnemer                             
Hij/zij die aan de wedstrijd meedoet.

Jury                                       
De door het bestuur ingestelde jury

Fotowedstrijd / wedstrijd     
De onderhavige wedstrijd, georganiseerd door Fotoclub AFV Veendam

 

1         
Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor jeugdigen van 6 tot en met 16 jaar die in de gemeente Veendam wonen of daar naar school gaan. Binnen de wedstrijd zijn er twee leeftijdsgroepen, nl de groep van 6 t/m 11 jaar en die van 12 t/m 16 jaar. De leeftijd  op de dag van inzending van de email geldt als  norm.

2         
Deelgenomen kan worden met één foto. De mogelijkheid tot deelname staat open voor een zwart/wit foto of  kleurenfoto. Foto’s mogen bewerkt zijn. De foto moet minimaal 2 MB zijn mag maximaal 8 MB  zijn.  Inzendingen die niet voldoen aan deze maatvoering worden geweigerd.

De foto moet digitaal worden ingezonden als bijlage aan een mail naar veendamfoto2018@gmail.com

In de mail dient vermeld te worden: je naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer. Deze gegevens mogen niet op de foto zichtbaar zijn. De foto’s moeten uiterlijk 1 maart 2018 bij de fotoclub binnen te zijn.

3         
Onderwerp van de foto moet zijn “Mijn Veendam” en dat houdt in dat de foto in Veendam moet zijn gemaakt.

4
Er wordt recent werk verwacht. Dat houdt in dat jouw foto niet ouder mag zijn dan 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uiterlijke inzending.

5         
Per leeftijdsgroep worden 10 foto’s geëxposeerd. Deze foto’s vormen de genomineerde foto’s voor de prijzen. Er zijn per groep drie prijzen. De winnaars wordend bekend gemaakt tijdens de opening van de expositie.

6         
De fotoclub verzoekt de deelnemers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) rekening te houden met de openbaarheid van de locatie waar geëxposeerd zal worden en behoudt zich daarom het recht voor foto's uit te sluiten van de wedstrijd.

7         
De fotoclub stelt een onafhankelijke  jury samen van drie leden. De jury maakt een 
selectie en stelt vast welke geëxposeerd zullen worden en welke foto’s een prijs ontvangen.

8         
De fotoclub zorgt voor de presentatie tijdens de tentoonstelling. Geëxposeerde foto's komen na de  expositietermijn weer beschikbaar aan de maker.

9         
Aan de ingezonden foto’s zal de uiterste zorg worden besteed, maar de organisatoren nemen geen  verantwoordelijkheid ingeval van verlies, diefstal en/of beschadiging. Dit geldt ook voor informatiedragers (de bestanden), die t.b.v. de wedstrijd bij de fotoclub zijn ingeleverd.

10       
Voor publicatie van de foto verleent de fotograaf/ wettelijk vertegenwoordiger toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. Op verzoek van de fotoclub werken de deelnemers mee aan publicatie van de ingezonden foto's.

11      
De fotograaf  dient zowel de maker te zijn als de auteursrechten te bezitten van het ingezonden fotowerk en dient de fotoclub te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.  Dit houdt onder meer in dat personen, afgebeeld op de foto, geen bezwaar moeten kunnen maken.

12  
Bestanden van de foto’s, welke niet in aanmerking komen voor de expositie worden door de fotoclub na afloop van de tentoonstelling vernietigd.

13 
Door deelname aan de wedstrijd 
verklaart de maker/ wettelijk vertegenwoordiger zich akkoord met dit reglement en met de beslissingen van de jury. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het organisatiecomité. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.